Aktuality

IS Munis a GDPR

IS Munis v současné době vyhovuje zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Systém bude i nadále, jako v jiných oblastech, odpovídat platné legislativě, a tedy bude v příslušné verzi plně vyhovovat i Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR) včetně příslušných adaptačních předpisů platných a účinných pro dané období.

Změny v datových schránkách a základních registrech

Od 1. ledna 2017 platí několik nových změn právních předpisů týkajících se datových schránek a základních registrů. Některé z nich měly okamžitý dopad, jiné mají stanoveno šestiměsíční přechodné období, které tedy skončí s koncem června. Pojďme si tyto změny přiblížit a ukázat si jejich praktické dopady.

Jubilejní setkání uživatelů IS Munis

Informační systém Munis pomáhá městským a obecním úřadům ve vedení různých agend již od poloviny 90. let minulého století. Jeho historie je tedy více než dvacetiletá. Avšak setkání uživatelů tohoto informačního systému, které se každoročně koná v rámci konference ISSS, slaví letos stejné jubileum jako konference sama. V rámci tohoto příspěvku se soustředíme nejen na to, co bylo předmětem letošních prezentací a diskusí, ale také se ohlédneme za dvacetiletou historií těchto setkání.

Óda na časová razítka

Tato oslavná píseň bude trojvětá, přičemž v první větě se ohlédneme za historií časových razítek, v druhé si ujasníme jejich použití a v třetí se budeme věnovat ryze praktickému využití časových razítek v elektronickém systému spisové služby.

eIDASPraktické dopady nařízení eIDAS

Od 1. července 2016 platí nejen v České republice, ale ve všech členských státech Evropské unie nařízení eIDAS, jak se všeobecně označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Kromě něj reguluje v České republice použití elektronických podpisů od 19. září také zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Oba tyto předpisy dohromady přináší celou řadu novinek do oblasti e-Governmentu. Tento článek se zabývá jednou z ovlivněných oblastí, a tou je příjem elektronických podání podle správního řádu a ověřování elektronických podpisů.

Elektronické skartační řízení

Skartační řízení u veřejnoprávního původce se týká všech dokumentů ve smyslu definice dané zákonem o archivnictví a spisové službě. Nelze se tedy omezovat pouze na dokumenty evidované ve spisové službě, ale je třeba do skartačního řízení zařazovat i dokumenty evidované v samostatných evidencích, nebo dokumenty stojící mimo evidence. Podstatné pro rozhodnutí o způsobu realizace skartačního řízení není forma dokumentu, ale forma evidence, kde jsou dokumenty evidovány.