Aktuality

Nabídka seminářů pro uživatele IS Munis

Tak jako každý rok na přelomu listopadu a prosince jsme pro Vás připravili seminář uživatelů IS Munis. Na semináři zazní tradiční témata týkající se změn legislativy, novinek v IS Munis připravovaných do novoroční aktualizace a přechodu na nový rok. Část semináře bude věnována přípravě na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známé jako GDPR).

Novela Národního standardu

Vedení spisové služby v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby je preferovaným způsobem výkonu spisové služby již několik let. Konkrétní pravidla pro tyto systémy jsou specifikována Národním standardem, který publikuje Ministerstvo vnitra ve svém věstníku na základě zmocnění daném v zákoně o archivnictví a spisové službě. Letos na začátku července byla v tomto věstníku publikována již čtvrtá verze tohoto předpisu, která se významným způsobem odlišuje od verzí předchozích. Příspěvek představuje vybrané důležité novinky publikované normy a jejich praktické dopady.

IS Munis a GDPR

IS Munis v současné době vyhovuje zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Systém bude i nadále, jako v jiných oblastech, odpovídat platné legislativě, a tedy bude v příslušné verzi plně vyhovovat i Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR) včetně příslušných adaptačních předpisů platných a účinných pro dané období.

Změny v datových schránkách a základních registrech

Od 1. ledna 2017 platí několik nových změn právních předpisů týkajících se datových schránek a základních registrů. Některé z nich měly okamžitý dopad, jiné mají stanoveno šestiměsíční přechodné období, které tedy skončí s koncem června. Pojďme si tyto změny přiblížit a ukázat si jejich praktické dopady.

Jubilejní setkání uživatelů IS Munis

Informační systém Munis pomáhá městským a obecním úřadům ve vedení různých agend již od poloviny 90. let minulého století. Jeho historie je tedy více než dvacetiletá. Avšak setkání uživatelů tohoto informačního systému, které se každoročně koná v rámci konference ISSS, slaví letos stejné jubileum jako konference sama. V rámci tohoto příspěvku se soustředíme nejen na to, co bylo předmětem letošních prezentací a diskusí, ale také se ohlédneme za dvacetiletou historií těchto setkání.

Óda na časová razítka

Tato oslavná píseň bude trojvětá, přičemž v první větě se ohlédneme za historií časových razítek, v druhé si ujasníme jejich použití a v třetí se budeme věnovat ryze praktickému využití časových razítek v elektronickém systému spisové služby.

eIDASPraktické dopady nařízení eIDAS

Od 1. července 2016 platí nejen v České republice, ale ve všech členských státech Evropské unie nařízení eIDAS, jak se všeobecně označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Kromě něj reguluje v České republice použití elektronických podpisů od 19. září také zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Oba tyto předpisy dohromady přináší celou řadu novinek do oblasti e-Governmentu. Tento článek se zabývá jednou z ovlivněných oblastí, a tou je příjem elektronických podání podle správního řádu a ověřování elektronických podpisů.