Základní informace o IS Munis

Popis systému

Systém Munis vznikl na základě dlouholetých zkušeností vývojového týmu společnosti Triada s provozem informačních systémů na městských a obecních úřadech v celé ČR. Systém Munis nabízíme v několika variantách, které zohledňují specifika činnosti úřadů různých velikostí.

Při vývoji všech programů autoři důsledně dbali na dodržování standardů ISVS, na bezpečnost dat proti ztrátě či zneužití a samozřejmě na propracovanost uživatelského rozhraní. Díky tomu nečiní ovládání programů zásadnější problémy ani úplným začátečníkům. Celý systém je koncipován tak, aby se zamezilo opakovanému zadávání stejných informací. Navíc řadu údajů lze zadávat jednoduchým a rychlým výběrem z číselníků.

Obecný popis řešení

Systém je navržen jako modulární a otevřený, skládající se z navzájem spolupracujících a propojených agend. Za základní kámen IS považujeme robustní datové jádro obsahující základní registry – adresy, obyvatele, nemovitosti. Struktura a provoz datového jádra jsou založeny na osvědčených technologiích a platformách s předpokladem dlouhodobé životnosti  v souborové verzi s využitím datových struktur Paradox, nebo v architektuře klient-server pod některým z dále uvedených SQL serverů. Nad datovým jádrem jsou vybudovány jednotlivé aplikace využívající registrů. Díky této architektuře lze v budoucnu rozvíjet aplikace uživatelského rozhraní v souladu s moderními technologiemi bez velkých zásahů do datového jádra.

IS vyvíjené naší společností jsou pravidelně (minimálně 2× ročně) aktualizovány, jednak na základě probíhajících legislativních změn, jednak jako důsledek přirozeného vývoje IS (zapracování modernějších technologií a přání uživatelů). Princip otevřenosti zajišťuje, že k systému lze připojovat aplikace třetích stran.

Velký důraz je při vývoji systému kladen na použití moderních technologií, zejména spojených se sítěmi Internet/Intranet.

Popis použitých technologií

Základem našeho řešení je datový model, pro jehož tvorbu a údržbu používáme CASE. Dokumentace vytvořená za pomoci CASE je v případě potřeby zadavateli k dispozici pro případné napojení dalších aplikací.

Datové jádro systému bude, v případě varianty klient-server, provozováno na SQL serveru Oracle 8i a Oracle 9i nebo MS SQL 7/2000/2005. Server Oracle je dostupný pro široké spektrum hardwarových platforem i operačních systémů, což zaručuje možnost volby nejvhodnější provozní platformy podle objemu dat a zatížení SQL serveru.

Uživatelská část IS je vyvíjena za pomoci nástroje Borland Delphi 5/7. Výsledné EXE aplikace lze provozovat na platformě Win32 – tedy Windows 95/98/NT/2000/XP. Pro přístup k datům je použit Borland Database Engine + SQL Links.

Modularita systému

Systém Munis je navržen jako modulární, skládající se z navzájem spolupracujících a propojených agend. Uživatelé si mohou vybrat jednotlivé moduly podle rozsahu agend, které zpracovávají.

Modularita systému zároveň zjednodušuje jeho počáteční zavedení u nových zákazníků, protože umožňuje rychlé zprovoznění důležitých agend, které je následováno postupným rozjezdem doplňkových modulů. Díky tomu nedochází k přetížení pracovníků zaváděním rozsáhlého systému.

Všichni uživatelé systému Munis budou mít možnost v případě zájmu rozšířit základní nabízené moduly o další součásti systému Munis tak, aby výsledný informační systém co nejlépe odpovídal jejich potřebám.

Spolupráce s dalšími aplikacemi

Systém Munis umožňuje obousměrnou komunikaci s okolím. Jedná se zejména o vstupy a výstupy v oblasti účetnictví, registru obyvatel, katastru nemovitostí, sociálních dávek, služeb pošty a bankovních ústavů.

Tvorba vlastních dokumentů v Kancelářském systému je založena na textovém editoru MS Word 97 a vyšším, popřípadě 602 Text. Program MS Word není součástí dodávky Munisu a jeho použití se řídí licenčními podmínkami společnosti Microsoft. Pro tvorbu dokumentů je třeba lokální nebo sdílená síťová instalace příslušného textového editoru. Editor je použit v roli OLE Automation Serveru a je přímo integrován do uživatelského prostředí Munisu. Vlastní dokumenty jsou uloženy přímo v relační databázi jako BLOBy. Odpadá tedy uložení v souborech na disku a tím i všechny problémy s organizací, hledáním a bezpečností.

Systém přímo spolupracuje s elektronickou poštu (moduly Elektronická podatelna – přijímání a odesílání elektronicky podepsaných či nepodepsaných e-mailových zásilek, Účetnictví a tvorba rozpočtu – odesílání účetních výkazů na krajský úřad, …).

Většinu dat je možné exportovat ve tvaru DBF, XLS, TXT, HTML nebo XML pro zpracování v dalších programech.

Každou sestavu je možné uložit jako skupinu HTML souborů (1 stránka sestavy = 1 soubor). K sestavě je možné přiřadit další informace pomocí XML pro automatizované zpracování redakčním systémem. Veškeré tiskové výstupy lze navíc jednoduše převádět do formátů RTF, WMF/EMF a PDF popř. PDF/A, které jsou dále nezávislé na vlastním systému Munis, a je tedy možné zasílat takto připravené výstupy např. neuvolněným zastupitelům prostřednictvím elektronické pošty nebo vybrané výstupy zveřejňovat na www stránkách úřadu.

Další specializované exportní formáty lze řešit po vzájemné dohodě.

Správní agendy dodávané společností Vita software jsou zpracovány v prostředí Windows s uložením dat na SQL serveru. Programy vytváří dokumenty v editoru MS Word a spolupracují se základními registry systému Munis a s některými dalšími moduly, jako jsou např. Evidence obyvatel a spisová služba v Kancelářském systému.

Technologie realizující plné propojení geografického systému a datového jádra systému Munis (a tedy i všech aplikací pracujících nad datovým jádrem) jsou závislé na použitém programovém vybavení pro práci s grafickými daty.

U geografických systémů MISYS společnosti GEPRO a GISEL společnosti Sirion je propojení založeno na aplikačním rozhraní (API), u produktu T-Mapserver společnosti T-Mapy je propojení založeno na protokolu HTTP. V obou směrech je propojení zcela přirozeně zakomponováno do aplikací a nevyžaduje žádné převodové můstky. Změny provedené v jedné aplikaci jsou zcela automaticky zohledněny v ostatních spolupracujících aplikacích.

Spolupráce se službou iMunis SMiS

Je možné využít vazby služby iMunis SMiS na jakýkoliv modul informačního systému Munis obsahující vlastní adresář lidí. iMunis SMiS je systém pro hromadné rozesílání SMS zpráv prostřednictvím sítě Internet.

Vazbu iMunis SMiS s adresářem Kancelářského systému lze využít jednoduchému svolání mimořádné porady, vazbu s  adresářem modulu Poplatky – operativní evidence příjmů k  upozornění skupiny poplatníků, že již měsíc dluží poplatek za svoz komunálního odpadu, vazbu s Evidencí obyvatel k upozornění na jakoukoliv akci či událost týkající se všech občanů dané obce, atd.

Podrobné informace o službě iMunis SMiS.

Územní identifikace

Informační systém Munis je založen na celostátním registru územní identifikace UIR-ADR, který obsahuje veškeré adresní body v ČR. Tento registr vytváří Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a také jej průběžně aktualizuje. Pro účely aktualizace vydává MPSV změnové soubory, které je možné načítat do systému adres a tím udržovat adresy v aktuálním stavu. IS Munis tento registr používá v rozšířené podobě, v jaké je poskytován MPSV (se zachováním stejné základní struktury). Změnové soubory může oprávněný uživatel stahovat i prostřednictvím Internetu.

Protože je registr aktualizován s jistým zpožděním, je umožněno uživatelům systému Munis provádět opravy nebo přidávat objekty s tím, že při následné aktualizaci ze změnových souborů dojde k automatické "synchronizaci" s objekty ve změnových souborech MPSV.

K údržbě a vytváření základní struktury adres používaných v ostatních modulech informačního systému Munis slouží modul Správa adres.

Objekty jsou v systému organizovány hierarchicky. Vyskytují se zde základní objekty:

 • oblasti,
 • kraje,
 • obce a města (s vazbou na příslušné správní obvody obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem, okresy),
 • městské části,
 • části obcí a měst,
 • ulice (veřejné komunikace a prostranství VK/P),
 • budovy,
 • adresy.

Každý z těchto objektů je zařazen do jedné z následujících kategorií:

 • objekty platné,
 • objekty zrušené, které existovaly dříve,
 • objekty vložené omylem (jednou vložený objekt není z registru vymazán z důvodu možných referencí),
 • nově založené objekty (dosud nesynchronizované s registrem MPSV).

Základní rysy systému Munis

 • Modularita a otevřenost.
 • Jednotné ovládání dle standardů Windows.
 • Pravidelná aktualizace (minimálně 2× ročně) zahrnující legislativní změny, zapracování modernějších technologií a přání uživatelů.
 • Rozlišování uživatelů na základě uživatelských jmen a hesel, přidělování práv pro přístup k jednotlivým modulům, typům činností a dokumentům.
 • Celostátní registr adres spolupracující s registrem Ministerstva práce a sociálních věcí (UIR-ADR).
 • Uživatelskou část lze provozovat na platformách Win32. Serverová část systému je závislá na použitém SŘBD a lze provozovat na všech běžných platformách síťových OS.
 • Přímá podpora tvorby dokumentů v prostředí MS Word a 602 Text za pomoci šablon a vzorů. Dále lze do databáze ukládat obecné dokumenty v různých podobách, k jejich zpracování je pak použito hostitelské aplikace. Tímto způsobem lze například realizovat práci s tabulkami (Excel), obrázky (BMP, GIF, WMF, …), a další formáty dokumentů (HTML, …).
 • Český generátor tiskových sestav společnosti SINEA, umožňující libovolné vytváření a úpravy tiskových sestav v uživatelsky jednoduchém prostředí, které svým ovládáním odpovídá standardům Windows.
 • Většinu dat je možné exportovat ve tvaru DBF, XLS, TXT, HTML nebo XML pro zpracování v dalších programech.
 • Každou sestavu je možné uložit jako skupinu HTML souborů (1 stránka sestavy = 1 soubor). Veškeré tiskové výstupy lze navíc jednoduše převádět do formátů RTF, WMF/EMF a PDF, které jsou dále nezávislé na vlastním systému Munis.
 • Systém přímo spolupracuje s elektronickou poštou (moduly Elektronická podatelna, Účetnictví a tvorba rozpočtu, …).
 • Integrace Elektronické podatelny a el. podpisu.
 • Možnost přímého odesílání SMS.
 • Dlouhodobý a stabilní vývoj.
 • Rozsáhlá uživatelská základna.
 • Technická podpora v celé ČR.
 • K systému je dodávána dokumentace v elektronické podobě (uživatelské a systémové příručky, školící texty).

Standardy ISVS

Systém Munis byl od počátku vyvíjen v souladu se standardy SIS, později standardy ISVS.

Standard informačních systémů veřejné správy (ISVS) je soubor pravidel pro výkon odborných činností spojených s vytvářením, rozvojem a využíváním informačních systémů veřejné správy uveřejněný ve Věstníku. Ministerstvo informatiky zajišťovalo tvorbu standardů ve spolupráci s orgány veřejné správy, samostatně je vyhlašovalo a uveřejňuje ve Věstníku. Standardy ISVS patřily mezi základní podklady při vývoji systému Munis.

Licenční politika

Přístup k jednotlivým subsystémům Munis je licencován jako konkurenční. Za konkurenční přístup se považuje spuštění daného subsystému na počítači. Za konkurenční přístup se nepovažuje využívání dat z dalších agend. Systém umožňuje překročení zakoupeného počtu licencí. Veškeré informace o počtu připojených uživatelů jsou ukládány a umožňují zpětnou kontrolu používání systému v souladu s licenčními podmínkami.

Příklad

Spuštění programu Poplatky vyžaduje 1 licenci. V případě, že uživatel z tohoto programu používá data registru obyvatel, přístup k tomuto registru nevyžaduje licenci.

Z tohoto důvodu lze tvrdit, že u většiny agend postačí pro běžný provoz 5 licencí.

Licenční kategorie

 • 1 licence
 • 3 licence
 • 5 licencí
 • neomezená licence

Zálohování

Zálohování dat není řešeno jako součást systému, neboť pro informační systémy tohoto typu je třeba zajistit odpovídající zálohování na úrovni operačního systému (například pravidelné zálohy na pásku DAT) za pomoci prostředků OS a SQL serveru.