Profil společnosti Triada

Společnost Triada zahájila svoji činnost v roce 1991 jako dodavatel řešení ucelených informačních systémů pro subjekty veřejné správy. Těžiště činnosti představují profesionální služby s důrazem na individuální potřeby zákazníka tak, jak to odpovídá základním požadavkům na systémovou integraci.

Vedle vývoje informačních systémů a jejich implementace se společnost Triada zabývá vydavatelskou činností – vydává časopis Obec & finance, elektronickou publikaci Solón a Deník veřejné správy na internetu. Neméně významnou oblastí je programové a organizační zajištění konferencí, odborných seminářů, setkání a vzdělávacích akcí pro pracovníky veřejné správy, mezi které patří například konference Internet ve státní správě a samosprávě a pravidelná setkání starostů s názvem Den malých obcí.

Veškeré činnosti provozované společností Triada souvisí s oblastí veřejné správy, je proto v neustálém kontaktu s vrcholnými představiteli ministerstev a poslanci parlamentu zabývajícími se komunální politikou. Opakovaně je vyzývána k posuzování a připomínkování připravovaných právních norem, dotýkajících se této oblasti. Společnost Triada je od 1. října 2004 členem prestižního Sdružení pro informační společnost (SPIS), které je profesním sdružením firem z oblasti ICT a které se na podzim roku 2009 po sloučení s APVTS změnilo na ICT Unii.

Kromě stálých zaměstnanců využívá firma své celorepublikové sítě externích spolupracovníků, mezi něž patří analytici, vývojoví pracovníci, konzultanti a školitelé. Základní jmění společnosti je 2 000 000 Kč.

Vývoj informačních systémů a jejich implementace

Od roku 1993 nabízela společnost Triada ucelený informační systém pod názvem Triada pro MS DOS. První verze systému byla zpracována v prostředí PC Fand a pracovala pod operačním systémem MS DOS. Svou koncepcí a zejména použitými technologiemi je tento systém určen zejména pro malé obce do 3000 obyvatel. V současné době je systém stále udržován v souladu s platnou legislativou a požadavky uživatelů. Za tuto dobu jsme získali značné zkušenosti s vývojem a údržbou aplikací PC Fand. Od roku 1993 byl tento systém zakoupen více než tisícem obecních úřadů z celé ČR.

V roce 1996 byl pod názvem Triada pro Windows uveden na trh zcela nový informační systém v prostředí Windows 9x. Jako základní vývojové prostředí byly zvoleny Delphi 1 společnosti Borland. Nejnovější verze jednotlivých modulů jsou již vyvíjeny v prostředí Delphi 5. Při vývoji nového informačního systému jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností s provozem staršího systému u několika stovek zákazníků. Nový systém byl od počátku určen pro širší spektrum zákazníků (obce, malá města, střední a větší města), což bylo umožněno jednak přepracováním koncepce a zejména pak použitím modernějších technologií.

Od roku 1999 je systém prodáván pod obchodním názvem Munis. Dnes tento nový systém používá většina zákazníků. Systém je neustále rozvíjen – jsou vytvářeny nové moduly, dosavadní moduly jsou vylepšovány podle požadavků uživatelů a současně dochází k postupné implementaci moderních technologií do všech modulů.

V současné době používá informační systémy společnosti Triada více než 1600 uživatelů.

V roce 1999 byla Triada vybrána, aby zajistila náhradu programového vybavení pro evidenci voličů a tvorbu volebních seznamů pro 39 městských částí Prahy. Řešení je postaveno na architektuře klient-server a jako RDBMS je používán Oracle Personal Edition/Oracle Workgroup Server. Dnes toto moderní řešení zajišťující vedení registru adres, ohlašovny občanů a volební agendy (část systému Munis) používá cca 45 městských částí.

Informační systémy společnosti Triada jsou pravidelně (minimálně 3× ročně) aktualizovány v souvislosti se změnami legislativy, s vývojem technologií a požadavků uživatelů. V případě legislativních změn, které jsou v období mezi aktualizacemi, obdrží uživatelé upravenou verzi programu v takovém termínu, aby bylo možné zajistit zpracování dané agendy v souladu s platnou legislativou.

Všem uživatelům je poskytována telefonická podpora a na vyžádání servis přímo v místě zákazníka. Společnost Triada má k dispozici síť servisních pracovišť pokrývající území celé ČR. V Brně je zřízena stálá pobočka se čtyřmi servisními techniky. Servisní pracovníci jsou vyškoleni nejen v oboru výpočetní techniky a programového vybavení Triada, ale i v oblastech související odborné legislativy (vedení účetnictví, mezd, problematiky evidence obyvatelstva, voleb, místních poplatků, správních činností, …).

Pro poskytování telefonické „hot-line“ služby je vyčleněno speciální pracoviště, které uživatelům pomáhá s řešením nestandardních situací i s metodikou zpracování jednotlivých agend. K systému jsou dodávány příručky v elektronické, popř. tištěné podobě.

Vydavatelská činnost

Časopis Obec & finance

Obec a finance

Časopis, který vychází (již od roku 1996) 5× ročně v nákladu 6000 výtisků, je dodáván téměř do všech obcí v České republice, na všechny obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou. Součástí časopisu jsou pravidelné Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů, Zpravodaj Ministerstva zemědělství apod. Stálá příloha Veřejná správa online se zaměřuje především na nasazování moderních informačních a komunikačních technologií do oblasti veřejné správa a aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR včetně nové „elektronické“ legislativy, rozvoje nových elektronických služeb pro občany, přechodu na digitální televizní vysílání či příkladů úspěšných projektů obcí, měst a regionů.

Elektronická publikace Solón

Elektronická publikace Solón

Publikace je určena pro každodenní činnost obecních, městských a okresních úřadů. Obsahuje aktuální znění předpisů, nařízení a metodických pokynů z finanční oblasti, legislativy obcí a měst a řadu dalších důležitých informací, právních norem, dokumentů a adresářů z oblasti působení místních správ.

Elektronická publikace je aktualizována minimálně 4× ročně, umožňuje fulltextové vyhledávání a v současné době obsahuje informace v rozsahu více než 5000 tiskových stran. Mezi její uživatele patří mimo jiné i Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra.

Deník veřejné správy

Deník veřejné správy

Deník veřejné správy je internetový informační kanál vydávaný ve spolupráci s ČTK, který se zaměřuje především na potřeby ústředních, krajských, městských i obecních úřadů tak, aby pracovníci těchto orgánů i volení zastupitelé měli k dispozici pohromadě veškeré aktuální informace, které ke své práci potřebují. O solidním zájmu ze strany zástupců veřejné správy svědčí i návštěvnost stránek, jež činí průměrně 700 přístupů denně a stále mírně roste.

Konference, semináře a školení

Internet ve státní správě a samosprávě

Internet ve státní správě a samosprávě

Konference Internet ve státní správě a samosprávě, jejíž dvanáctý ročník v dubnu 2009 se konal pod oficiální záštitou Předsednictví ČR Radě EU, je věnována rozvoji informační společnosti a zabývá se využitím ICT ve veřejné správě. Vzhledem k tomu, že jde o nezávislou platformu, každoročně se zde objevuje celá řada osobností napříč celým politickým spektrem. Poslední ročníky se konaly pod přímou záštitou premiérů a ministrů vnitra, pracovní setkání zemí Visegrádské čtyřky zpravidla zaštiťuje předseda Senátu Parlamentu ČR, svou záštitu poskytuje také Asociace krajů ČR. Mezi hosty nejsou výjimkou ministři, významní činitelé všech parlamentních stran, uznávaní odborníci na problematiku informatizace veřejné správy, stejně jako krajští hejtmani, primátoři měst, představitelé asociací i svazů, informatici z většiny subjektů veřejné správy, poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, členové oficiálních delegací i další významní zahraniční hosté.

U příležitosti jubilejního 10. ročníku v roce 2007 byl organizační tým konference oceněn prestižní „cenou ministra informatiky ČR“, určené osobnostem, sdružením, projektům nebo firmám za významný přínos k rozvoji informační společnosti.

V rámci rozsáhlé konferenční akce, která je již léta jednou z největších událostí svého druhu v Evropě, probíhají také doprovodné mezinárodní konference LORIS (Local and Regional Information Society), V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) a v roce 2009 rovněž evropská konference eID and Public Registers. V posledních létech se na ISSS/LORIS/V4DIS vždy zaregistrovalo přes 2000 účastníků (v roce 2009 byla dokonce překročena hranice 2500), uskutečnilo se více než 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představilo přes 110 vystavovatelů. V průběhu dvou společenských večerů konference jsou tradičně vyhlašovány výsledky oblíbených soutěží – Českého zavináče, Zlatého erbu, Eurocrestu, Bibliowebu, JuniorErbu či ceny ministra vnitra ČR.

Den malých obcí

Den malých obcí

Již od roku 1995 se koná tradiční setkání starostů obcí s představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti veřejné správy, financování, dotační politiky, rozvoje venkova, životního prostředí, energetických úspor a dalších. Součástí akce jsou i prezentace firem, zaměřené na služby a výrobky určené obecním a městským úřadům (dodávky informačních systémů, kancelářského vybavení, městského mobiliáře, osvětlení, rozhlasů, obnovitelné zdroje energie, odpady, stavební práce, komunální technika aj.). Každého „dvojsetkání“ organizovaného dvakrát ročně (na jaře a na podzim) na dvou místech (Praha a Vyškov) se zpravidla účastní zhruba 800 starostů a starostek. Jako spolupořadatelé se vedle časopisu Obec & finance na akci obvykle podílejí Komora obcí při Svazu měst a obcí ČR, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a jednotlivé kraje.

Semináře a školení

Pro uživatele informačního systému Munis pořádá společnost Triada sérii odborných školení.

Pro pracovníky místních samospráv probíhají další tématické semináře a školení na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) a na pravidelném setkání starostů s názvem Den malých obcí.

Společnost Triada je akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Průběžně nabízí akreditované kurzy pro povinné prohlubování kvalifikace úředníků a vedoucích pracovníků územních samosprávných celků podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.