Atestace spisových služeb

Významný zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, jež má dopad do více než 160 zákonů, vyšel ve Sbírce zákonů dne 9. července 2021. Tento předpis mimo jiné zavádí povinné vedení spisové služby v elektronické podobě pro všechny obce bez ohledu na rozsah výkonu přenesené působnosti. Zároveň zavádí povinnost využívat od 1. ledna 2025 pouze atestované systémy spisových služeb.

Povinná atestace těchto systémů bude potvrzovat shodu se zákonem, novelizovanou vyhláškou a novelizovaným Národním standardem. Změny dvou následně zmíněných předpisů se teprve připravují, takže zatím nelze přesně určit, do jaké míry se pravidla pro vedení spisové služby ještě změní, byť některé náznaky jsou známy již dnes. Příkladem za všechny budiž navrhované zrušení možnosti odpovídat na podání pod stejným číslem jednacím. Nicméně i na tuto změnu je elektronická spisová služba Munis ERMS připravena již dnes a stačí jen (až bude změna vyhlášky provedena) změnit nastavení, jak ukazuje následující obrázek.

Obr. 1. Změna nastavení způsobu jednoduché odpovědi a způsobu jejího označení číslem jednacím
Obr. 1. Změna nastavení způsobu jednoduché odpovědi a způsobu jejího označení číslem jednacím

Atestaci bude provádět státní orgán, přičemž nejdříve se může začít atestovat až od února příštího roku. Všem uživatelům elektronické spisové služby Munis ERMS dáváme tímto na vědomí, že pečlivě sledujeme vývoj všech předpisů a upravujeme příslušným způsobem tento produkt tak, aby byl s nimi v souladu. Jakmile budou schválená platná a účinná pravidla pro zmíněnou atestaci, tak podnikneme všechny nezbytné kroky, aby elektronický systém spisové služby Munis ERMS atestaci získal.