Jednodušší vyvěšování ve Sbírce předpisů ÚSC

Dne 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento předpis zavádí novou povinnost zveřejňovat obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí v této nové elektronické Sbírce. Základní pravidlo zní, že právní předpis územního samosprávného celku nabývá platnosti až zveřejněním v této Sbírce. Původní zveřejňování na úřední desce již tedy nebude stačit.

Abyste tuto novou povinnost zvládli pohodlně a se zajištěním průkaznosti všech úkonů zachycených v transakčním protokolu elektronické spisové služby, připravili jsme pro vás novou funkcionalitu vazby na tuto Sbírku přímo z modulů IS Munis. Nové funkce získají automaticky všichni uživatelé elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi Plus, nebo uživatelé verze Standard, pokud mají zároveň licenci na modul Evidence smluv.

Podpora v IS Munis zahrnuje následující funkce:

  • Vedení speciálního typu spisu pro každé vyvěšení předpisu.
  • Zařazování vyvěšovacích spisů do tématu, což přímočaře vytváří interní evidenci všech těchto předpisů.
  • Automatickou detekci odpovědi z informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků v rámci třídění dokumentů na podatelně a jejich zařazení do zmíněného spisu.

Aby vše probíhalo co možná nejjednodušším způsobem, je třeba vazbu nastavit dle místních zvyklostí každého úřadu, což zahrnuje určení odpovědných osob, zatřídění do spisového a skartačního plánu a začlenění nového schvalovacího procesu do koncepce pravidel pro schvalování dokumentů. Se všemi těmito kroky vám rádi pomohou naši konzultanti nebo obchodní partneři.

Obr. 1. Ukázka jednoho z nastavení vazby
Obr. 1. Ukázka jednoho z nastavení vazby

Vlastní proces vyvěšení pak vychází z XML souboru vytvořeného formulářem zveřejněným Ministerstvem vnitra na Portálu veřejné správy. Všechny vyplněné údaje jsou ze souboru automaticky převzaty do evidence dokumentu, který je tím zároveň vložen do spisu. Stačí tedy jen potvrdit jeho odeslání do datové schránky.

Ze Sbírky pak přichází potvrzení do datové schránky obce nebo města, které spisová služba automaticky spáruje s vyvěšením a zařadí do společného spisu. Ukázka zobrazení spárovaného potvrzení je na následujícím obrázku.

Obr. 2. Ukázka zobrazení potvrzení ze Sbírky
Obr. 2. Ukázka zobrazení potvrzení ze Sbírky

Všechny automaticky vytvořené spisy jsou navíc zařazovány do společného tématu, v němž tak vzniká úplný přehled o všech vyhláškách obce.

Nová funkcionalita vazby na Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů je součástí IS Munis od verze 3.36.1. Znamená to tedy, že tyto funkce můžete nastavit již nyní, abyste je mohli využívat ihned od začátku ledna, jakmile je budete potřebovat.

Obr. 3. Ukázka tématu s přehledem vyvěšených vyhlášek a rychlý odkaz v menu vedoucí k tomuto tématu
Obr. 3. Ukázka tématu s přehledem vyvěšených vyhlášek a rychlý odkaz v menu vedoucí k tomuto tématu