Připravujeme nový modul Rozpočet

Ještě před koncem letošního roku budou mít uživatelé IS Munis k dispozici nový modul Rozpočet, který bude velkým pokrokem při přípravě a práci s rozpočtem. Rozhodli jsme se oddělit funkce rozpočtu z modulu Účetnictví, abychom mohli tuto oblast dále rozvíjet. Připraveno je komfortní a jednoduché zadávání rozpočtu na rok 2020 včetně možnosti kopírování z letošního roku. Bude také možné využít již připravená data z modulu Tvorba rozpočtu.

Jaké jsou plány s funkcemi rozpočtu v IS Munis?

S údaji rozpočtu se nyní v IS Munis pracuje ve třech modulech. V Účetnictví je k dispozici rozpočet z pohledu účetního a rozpočtového. Jedná se o zadaný prvotní rozpis rozpočtu a dále jednotlivé úpravy v průběhu roku. V modulu Tvorba rozpočtu je možné připravovat více variant rozpočtu na několik let dopředu. Snadný přehled o plnění a čerpání rozpočtových položek sdružených do oblastí pak poskytuje třetí modul Sledování rozpočtu.

Funkce „účetního rozpočtu“ nyní oddělujeme do samostatného modulu. Bude k dispozici na přelomu listopadu a prosince letošního roku a bude možné v něm zadat rozpočet pro rok 2020. Největší změnou je vynechání údajů SU a AU z rozpočtu – jedná se o potřebný krok, který souvisí s používáním více bankovních účtů a také s větším rozšířením účtování pokladních operací přímo s rozpočtovou skladbou. Rozpis rozpočtu tak bude mnohem přehlednější. Připravili jsme také jednoduché zadávání dokladů s rozpočtem, které vypadá podobně, jako práce s Excelem. Navíc je možné zadávání často dlouhých dokladů kdykoliv přerušit a uložit doklad jako koncept, ke kterému je možné se v budoucnu vrátit a dokončit jej.

Rozpočtová opatření a rozpočtové změny bude možné zadávat v oddělených dokladových řadách. Tyto funkce lze využít již ve fázi přípravy změn rozpočtu, protože do povinných výstupů (výkaz Fin2-12M) se projeví až po schválení.

Aktualizace IS Munis v lednu 2020 pak přinese propojení nového rozpočtu na ostatní moduly – Účetnictví a Výkaznictví. V první polovině roku 2020 pak přidáme funkce pro práci se závaznými ukazateli rozpočtu. V té době také rozšíříme modul Rozpočet o funkce pro přípravu a tvorbu rozpočtu na další roky, čímž dojde k nahrazení stávajícího modulu Tvorba rozpočtu.

Cílovým stavem je sjednocení všech funkcí rozpočtu do jediného modulu. Všechny potřebné údaje a funkce pro přípravu rozpočtu na rok 2021 tak budou na jednom místě.