Aktualizace 3.33 přináší spoustu novinek

Na úřady v těchto dnech dorazilo CD s pravidelnou lednovou aktualizací, která má tentokrát označení 3.33. Po nainstalování této aktualizace se dají provést všechny ekonomické převody včetně načtení počátečních stavů do modulu Účetnictví 2020. Aktualizace kromě toho přináší celou řadu novinek a změn, jaké jsou ty nejdůležitější?

Účetnictví a rozpočet

 • Veškeré funkce související s rozpočtem byly přesunuty do nového modulu Rozpočet.
 • Upraveny číselníky RS podle vyhlášky č. 343/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Nový modul Rozpočet

 • Nový modul Rozpočet, který umožní zadání rozpočtu pro rok 2020 a nahrazuje všechny funkce rozpočtu z modulu Účetnictví – další informace (již od verze 3.32.1.3).
 • Oprava automatického přidělení role pro Rozpočet pracovním pozicím s právem Účetnictví – vše (již ve verzi 3.32.1.4).
 • Možnost importu změn rozpočtu z Tvorby rozpočtu (již od verze 3.32.1.4).
 • Nová tisková sestava Přehled rozpočtu – Třída, Paragraf, Položka.
 • Možnost nechat prázdný název rozpočtové položky (Servis/Nastavení/Vyžadovat název rozpočtové položky).

Sledování rozpočtu

 • Možnost Sledování rozpočtu pro rok 2020.
 • Úprava tiskové sestavy – doplnění některých chybějících součtů.

Výkaznictví

 • Zahrnuje poslední aktualizaci modulu (HF 3.32.1.3) s výkazem Peněžní toky, Vlastní kapitál pro rok 2019.
 • Modul Výkaznictví 2020 tradičně není součástí instalace této aktualizace, modul bude v odpovídajícím termínu součástí následné aktualizace/hotfixu. Doporučujeme sledovat novinky na stránkách technické podpory Munis nebo v Panelu Munis.

Fakturace

 • Výpočet opravných položek k pohledávkám také na formuláři pohledávek (inventurní pohled) – již od 3.32.1.5.
 • Byla graficky upravena vstupní pracovní plocha. Protože je doporučeno její spuštěni po stratu aplikace, modul při prvním spuštění po aktualizaci nabídne její zapnutí.
 • Nové tisky seznamu dokladů (došlých a vydaných faktur, dalších plateb i dalších příjmů), a to včetně kontace předpisu nebo úhrady.
 • Zjednodušení přikládání skenů faktur a jejich prohlížení.
 • Inventurní výpočet opravných položek k pohledávkám na formuláři Přehled pohledávek včetně tří nových tiskových sestav.

Poplatky

 • Zjednodušení/sjednocení zadávání čísel čipů u poplatků ze psů – podrobně viz samostatný manuál v Poplatcích (již od verze 3.32.1.3).
 • Umožnění odeslání dokumentu výměru (jedno ČJ resp. jen tisková sestava v PDF) na e-mail přednastavený na kartě plátce (již od verze 3.32.1.3 resp. 3.32.1.4).
 • V číselníku poplatků možnost zvolit zaokrouhlování předpisů poplatků na haléře (tj. bez zaokrouhlování – vhodné nastavit u poplatků, u kterých se pomocí sazby 0,01 Kč a „počtem“ určuje přímo výše předpisu).
 • Zpřehlednění a změny na formuláři číselník poplatků v souvislosti s přípravou jeho rozšíření pro možnost přesunu pohledávek na podrozvahu.

Hřbitovy

 • V rozbalovací nabídce u tlačítka pro tisk smlouvy (prostřednictvím Wordu) je možnost změnit název sestavy.
 • Z nástrojové lišty je možné spustit nový samostatný modul Mapa hřbitova.

Mapa hřbitova

 • Nový modul umožňuje zobrazení plánku hřbitova s přímou vazbou na modul Hřbitov.
 • V něm je možné vyhledat konkrétní hrobové místo podle jeho označení, případně dle nájemce nebo uložení. Zobrazit lze také údaje k vybranému hrobovému místu.
 • Plánek hřbitova vytvoří společnost Triada na základě podkladu v elektronické podobě dodaného zákazníkem – více informací.

Platební karty

 • Znovu zavedení aplikace hotovostní dorovnávací šablony při úhradě předpisu z modulu Poplatky nebo dokladu z Fakturace, je-li v dané pokladně tato šablona definována (v častějším případě, kdy definována není, není informace o její neexistenci indikována).

Monitor insolvencí

 • Oprava nastavení méně častých kontrol.

Elektronická spisová služba Munis ERMS

 • Nepřímý tisk podacích razítek na štítky pro případy, kdy je třeba při tisku podacích razítek na štítky vždy speciálně nastavit parametry tiskárny.
 • Úprava tiskové sestavy pro tisk podacích razítek na štítkový arch 3×8.
 • Úprava plnění vybraných polí pro hromadnou korespondenci při tvorbě konceptů ze šablony.
 • Umožněno přímé přetřídění i vyřízených dokumentů nepředávaných do spisovny.
 • Úprava procesu uzavírání spisů.
 • Rozšíření tlačítek na detailu spisu.
 • Oprava zamykání ztvárnění při vyřizování dokumentů nebo přípravě odpovědi v návaznosti na použití formuláře Manažer ztvárnění.
 • Úprava formuláře pro kontrolu dokumentů pro spisovnu: Automatické zahrnutí souvztažných dokumentů do předávaných a rozšíření filtru včetně kontroly počtu kontrolovaných dokumentů.
 • Formy dokumentu i spisu se při přenosu do spisovny i ve spisovně zobrazují dle skutečně předaných ztvárnění a nikoliv dle celkových forem dokumentů a spisů.
 • Vazba na CzechPOINT@Office – změna výchozího nastavení pro časová razítka na SHA256.
 • Grafická úprava autorizované konverze mimo ERMS v Manažeru ztvárnění.
 • Možnost nastavení budoucí platnosti spisového plánu.
 • Opravný proces formy spisů, dokumentů a ztvárnění, který postupně opraví všechny dosud do spisovny nepředané entity, aby při předávání nedocházelo k nedostatku typu „nesoulad formy“.
 • Nové statistiky v aplikaci ERMS Vedoucí.
 • Upraveny některé možnosti nastavení pro vyhledávání.

Matrika

 • V rozbalovací nabídce u tlačítka Tisk je k dispozici vyplnění vícejazyčného standardního PDF formuláře (pro narození, manželství a úmrtí). Podrobně viz samostatný manuál v Matrice.
 • Nový číselník míst matriční události pro často se opakující místa (např. místo sňatku) a zrychlení jejich zadávání.

Evidence smluv

 • Přímý proklik na anonymizační nástroj Ministerstva vnitra.
 • Možnost opravy důvodu po změně stavu smlouvy.