Jak na rozpočet v roce 2020

Zpracování rozpočtu v IS Munis je od letošního roku přesunuto do samostatného modulu s názvem Rozpočet. Pro snadný začátek s tímto novým programem jsme pro vás připravili několik odpovědí na nejčastější otázky, které se práce s Rozpočtem týkají, a také jeden tip na příjemnější práci.

Jak zahájit práci s novým modulem?

Pro rychlý začátek práce s modulem Rozpočet je potřeba v menu Servis/Nastavení upřesnit pouze tři věci:

  1. Určit strukturu používané rozpočtové skladby. Jedná se o pořadí, v jakém se budou zadávat údaje Pol, Para, Org a další. Pokud některé údaje pro rozpočet nebudete využívat (např. údaj Kap), vyřaďte je. Dobrým startem může být převzetí stejné struktury, jakou používáte v modulu Účetnictví.
  2. Nastavit číslování dokladů. Týká se to tří typů dokladů – rozpisu schváleného rozpočtu, změn rozpisu a rozpočtových opatření. Výchozí nastavení bude například rozpočtová opatření číslovat ve tvaru RO/2020/001 a dále.
  3. Rozhodnout, zda je povinné u jednotlivých položek rozpočtu uvádět jejich název. Vyžadování názvu každé rozpočtové položky může být obtěžující, ale modul Rozpočet nabízí možnost automatického vyplnění názvem položky nebo paragrafu.

Jak zadat schválený rozpočet?

Použijte tlačítko Nový doklad a vyberte Prvotní rozpis. Po vyplnění hlavičky dokladu pokračujte v zadávání podobným způsobem, jakým postupujete např. v Excelu.

Náš rozpočet se moc nemění. Musím celý schválený rozpočet zadávat ručně?

Prvotní rozpis nemusíte zadávat celý ručně. Můžete použít tlačítko Importovat při zadávání dokladu. Pak budete mít tyto možnosti:

  • import z rozpočtu zadaného v Účetnictví 2019;
  • import určité varianty z modulu Tvorba rozpočtu;
  • import ze souboru ve formátu 56Gg – pokud vám ho například připravuje konzultační firma.

Podobně je možné importovat i obsah dokladů se změnami rozpočtu.

Doklady s rozpočtem mají mnoho řádků. Můžu práci přerušit a pak se k rozpracovanému dokladu vrátit?

Samozřejmě. V každé situaci můžete jakýkoliv doklad s rozpočtem uložit v rozpracovaném stavu jako tzv. koncept – tedy i neúplný a obsahující chyby. Slouží k tomu tlačítko Ponechat koncept na formuláři zadávání dokladu. Pomocí tlačítka Koncepty pak můžete v práci pokračovat.

Pokud chcete doklad uložit jako hotový, nesmí obsahovat žádné chyby (tzn. nesprávné údaje rozpočtové skladby) a musí být rozpočtově vyrovnán (musí platit rovnice Příjmy − Výdaje + Financování = 0).

Mám zadaný prvotní rozpis rozpočtu. Co dál?

Pokud byl rozpočet schválen zastupitelstvem, je třeba toto zachytit i v modulu. Slouží k tomu tlačítko Schválit na formuláři s přehledem dokladů. Dále je potřeba prvotní rozpis uzamknout, aby další změny bylo možné provádět už jenom prostřednictvím rozpočtových opatření a změn. To uděláte v menu Rozpočet/Stav prvotního rozpisu.

Po schválení a uzamčení prvotního rozpisu můžete zadávat rozpočtová opatření a změny. U těch věnujte pozornost správnému datu schválení. Podle tohoto data se úpravy rozpočtu objeví v příslušném období výkazu Fin 2-12. Rozpočtové doklady neoznačené jako „schválené“ nebudou moduly Účetnictví a Výkaznictví zohledňovat.

Tip pro příjemnější práci s modulem

Zvětšete si okno modulu na celou obrazovku. Můžete to také udělat natrvalo pomocí menu Servis/Nastavení prostředí. Toto nastavení platí i pro další moduly.