Elektronická spisová služba Munis ERMS: Postoupení pro místní nepříslušnost

Navazujeme na předchozí články týkající se uživatelského upgradu elektronické spisové služby Munis ERMS a v tomto a následujících několika článcích si představíme některé praktické postupy, které lze ve spisové službě zjednodušit, pokud (jak se lidově říká) víte kam kliknout. Dnes se podíváme na postoupení pro místní nepříslušnost.

Nepříslušnost

Ustanovení § 12 správního řádu říká: „Dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí toho, kdo podání učinil. Má-li správní orgán, jemuž bylo podání postoupeno, za to, že není věcně nebo místně příslušný, může je usnesením postoupit dalšímu správnímu orgánu nebo vrátit jen se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu. Usnesení vydaná podle tohoto ustanovení se pouze poznamenají do spisu.“

Protože orgány veřejné moci mají ze zákona zřízeny datové schránky, je postupováno zpravidla elektronicky, tedy prostřednictvím doručování datovou schránkou. Výjimku tvoří pouze podání v listinné podobě, kde je možno učinit dva výklady:

  • Je-li přijaté listovní podání konvertovatelné prostřednictvím CzechPOINT@Office do elektronické podoby, může se takto postoupit elektronicky datovou schránkou.
  • Avšak došlo by tím k problému, co s přijatým dokumentem v analogové podobě, který z hlediska ochrany osobních údajů nemá určitě na nepříslušném úřadě zůstat, a proto se spíše metodici přiklánějí k výkladu, že z tohoto důvodu povaha dokumentu při postoupení přijatého listovního podání nikdy neumožňuje doručení prostřednictvím datové schránky, a postupuje se listovně původní listinný originál dokumenty.

Postup v Munis ERMS

Rozhodnutí o místní či věcné nepříslušnosti dělá vždy až vyřizující úředník, nikoliv podatelna. Proto je základem tlačítko Odpověď, nejlépe pomocí šablony.

Obr. 1. Určení věcné skupiny u postoupení pro místní nebo věcnou nepříslušnost
Obr. 1. Určení věcné skupiny u postoupení pro místní nebo věcnou nepříslušnost

Pokud máte připravenu rovnou šablonu pro tento typ usnesení, tak lze nový koncept vytvořit pouze výběrem této šablony. Všechny ostatní údaje jsou již dané, samozřejmě kromě místně či věcně příslušného orgánu veřejné moci, kterému podání usnesením postupujete. Jeho adresu musíte přidat mezi adresáty.

Obr. 2. Koncept ze šablony (jako odpověď)
Obr. 2. Koncept ze šablony (jako odpověď)

Následně použijte tlačítko „Uložit a upravit“ a přidejte původní dokument (nebo jeho komponenty) dle postupu na následujícím obrázku:

Obr. 3. Postup přidání komponent původního dokumentu
Obr. 3. Postup přidání komponent původního dokumentu

Právě tento způsob přidání komponent či původní datové zprávy zajistí plné postoupení původního podání. Následně je možné ještě upravit text usnesení tlačítkem „Uložit a psát text“. Koncept pak dokončíte a odešlete standardním způsobem jako každý jiný koncept.