Co přináší nový servisní balíček 3.33.1?

Jak je zvykem, připravili jsme pro Vás v začátku měsíce května kumulativní servisní balíček, který tentokrát nese označení SB 3.33.1. Sumarizují se v něm všechny novoroční hotfixy, které jsou již tradičně zaměřeny zejména na ekonomické moduly a reflektují změny, jež je třeba do účetních agend během prvního kvartálu nového roku promítnout. Avšak SB 3.33.1 není jen sumarizací zmíněných aktualizací, ale sám o sobě přináší spoustu novinek, mezi kterými dominuje nový modul Seznam obyvatel a volby.

SB 3.33.1 obsahuje celou řadu novinek v jednotlivých modulech IS Munis, jejichž detailní popis je součástí příslušných návodů dostupných v každém modulu v menu Nápověda/Manuály. V tomto příspěvku se podíváme na nejzajímavější z těchto vylepšení.

Seznam obyvatel a volby

V návaznosti na rozvoj základních registrů a oblast ochrany osobních údajů jsme pro Vás připravili nový modul Seznam obyvatel a volby, který je náhradou stávajícího modulu Evidence obyvatel. Jde o celkovou změnu konceptu vedení seznamu obyvatel pro účely samosprávy i výkonu přenesené působnosti, která reflektuje vývoj ve zmíněných oblastech. Modul je nedílnou součástí SB 3.33.1, ale než jej budete moci začít používat, je třeba provést několik speciálních inicializačních kroků. S těmi je nejlépe se obrátit na naše servisní techniky nebo obchodní zástupce.

Obr. 1. Základní vstupní obrazovka modulu Seznam obyvatel a volby
Obr. 1. Základní vstupní obrazovka modulu Seznam obyvatel a volby

I po převedení do nového modulu Seznam obyvatel a volby je po určitou dobu umožněn souběh obou modulů, abyste s větší pohodou a klidem mohli postupně objevovat nové funkce modulu Seznam obyvatel a volby, který by se posléze měl též stát základem pro přípravu volebních seznamů pro podzimní volby.

Velkou předností nového modulu je, že s maximální jednoduchostí udržuje aktuální datový fond seznamu obyvatel s trvalým bydlištěm na území obce. Data jsou chráněna proti neoprávněnému nahlížení soustavou přístupových práv. Díky vazbě na spisovou službu je též zamezeno ukládání výdejů mimo systém. Na druhou stranu pro oprávněné osoby a v oprávněných případech je přístup k získání informací, seznamů a přehledů maximálně zjednodušen. Modul nabízí různé pohledy i statistiky, jaké jsou pro výkon jednotlivých činností samosprávy i přenesené působnosti potřeba.

Poplatky, Komunální odpad a Hřbitovy

Významnou novinkou aktualizace 3.33.1 je změna zadávání nových plátců a poplatníků do modulu Poplatky. Preferovaným vstupem se stávající základní registry bez nutnost mezistupně uložení v hlavním adresáři. Postup zadání nového plátce či poplatníka se tak významným způsobem zjednodušuje a zrychluje.

Pro uživatele, kteří nemají dosud vazbu na základní registry aktivovanou anebo z technických důvodů ji nemohou realizovat, zůstávají též stávající možnosti vstupu. Ale vzhledem k postupující elektronizaci veřejné správy lze více než doporučit začít vazbu na základní registry plně využívat.

Obr. 2. Nový výběr zdroje pro zadání nového plátce v Poplatcích
Obr. 2. Nový výběr zdroje pro zadání nového plátce v Poplatcích

Také v modulech Komunální odpad a Hřbitovy je možné tento nový způsob využít, zde je však vázán na převedení modulu Seznam obyvatel a volby.

Elektronická spisová služba Munis ERMS

V aktualizaci 3.33.1 je také obsaženo několik novinek týkajících se elektronické spisové služby Munis ERMS. Kromě přímé vazby na nový modul Seznam obyvatel a volby jde zejména o nové možnosti práce s odeslaných dokumentem, barevnou legendu zpřehledňující zobrazení spisu, nové vylepšené tiskové sestavy pro obsah spisu a některá vylepšení týkající se elektronického skartačního řízení.

Obr. 3. Barevná legenda dokumentů ve spisu
Obr. 3. Barevná legenda dokumentů ve spisu

Další novinky

Mezi další novinky SB 3.33.1 patří aktualizace speciální mezivrstvy Entity Framework, kterou aplikační server využívá pro připojení k databázi. Pro uživatele to znamená vyšší stabilitu připojení k databázi, a hlavně vyšší rychlost v případě výběru z většího objemu dat.

Další vylepšení, která jsou součástí aktualizace 3.33.1, pak najdete v modulech Výkaznictví, Fakturace, Bankovní služby, Pokladna, ERMS API a Panelu Munis. Všechny novinky jsou přehledně popsány v dokumentu, který se zobrazí automaticky v rámci aktualizačního procesu. Věnujte prosím tomuto popisu odpovídající pozornost, abyste mohli plně využít všech vylepšení, které Vám nová verze IS Munis přináší.