Přípravu voleb zjednoduší modul Seznam obyvatel a volby

Nový modul Seznam obyvatel a volby je postaven na striktním čerpání dat ze základních registrů, čímž udržuje data o obyvatelích s trvalým bydlištěm na území obce stále aktuální a přesná. Modul slouží pro dva základní účely. Prvním je čerpání informací ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců za účelem výkonu místní samosprávy i přenesené státní správy podle zákona o obcích, ke kterému přidává řadu speciálních pohledů, výběru, přehledů a statistik. Druhým účelem je pak vedení stálého seznamu voličů a příprava výpisu z tohoto seznamu pro volby.

Základní principy volební agendy

Volební agenda je v souladu s aktuálním přístupem v oblasti ochrany osobních údajů vedena jako oddělená agenda od základního seznamu obyvatel. Je založena na udržování stálého seznamu voličů pod agendou A1281. Jedná se tedy o oddělený seznam s vlastním ztotožněním a vlastním zpracováním notifikací, a to samozřejmě pouze v rozsahu těch referenčních údajů, které je obec oprávněna čerpat v rámci zmíněné agendy.

Seznam obyvatel je základním zdrojem informací o nových voličích, kteří se přistěhovali do obce nebo již dovršili volební věk. Nicméně při jejich přidání dochází k převodu AIFO do samostatné agendy a díky tomu je zde pak také samostatné zpracování notifikací, jež je ale velmi jednoduché – pouze na jedno potvrzovací tlačítko. Tedy, vzhledem k maximální automatizaci všech procesů, nepřináší přístup s oddělenou volební agendou zvýšenou administrativní zátěž, ale naopak zpřehledňuje vedení stálého seznamu voličů se specifickými prvky (např. důvody nevolit).

Volební okrsky jsou striktně čerpány z RÚIAN a doručovací okrsky jsou zavedeny jako nepovinné a zobecněné skupiny adres, které slouží jen těm, kteří je potřebují, ale nejsou vyžadovány tam, kde je jejich zavedení nadbytečné.

Zcela samostatně je také pojata agenda voličských průkazů, která již není spojena s důvody nevolit. Důvody nevolit jsou vlastností voliče vázané na typ voleb a období, kdy je tento důvod platný. Avšak voličské průkazy se vážou pevně na konkrétní volby, pro které jsou vydávány.

Obr. 1. Informační panel k volbám s indikací o stavu volebního seznamu a přímým vstupem pro jeho aktualizaci
Obr. 1. Informační panel k volbám s indikací o stavu volebního seznamu a přímým vstupem pro jeho aktualizaci

Vše k volbám na jednom místě

Pro zjednodušení práce jsou veškeré akce pro přípravu konkrétních voleb centralizovány do jednoho formuláře nazvaného „Aktuální volby“. Z tohoto formuláře je možné provést veškerou přípravu pro volby od začátku do konce.

  • Formulář umožňuje zadání nových voleb s automatikou pojmenování a zápisu dat.
  • Formulář ukazuje seznam všech budoucích voleb, aniž je třeba je speciálně vybírat.
  • Formulář nabízí vytvoření a následné aktualizace volebních seznamů, přičemž při tom zohledňuje nastavený okamžik uzavření seznamu, a není díky tomu třeba řešit, zda zpracovávat či nezpracovávat příslušné notifikace. Údaje jsou do seznamu vloženy vždy jen takové, které odpovídají stavu těsně před uzavřením seznamu.
  • Formulář umožňuje tisk seznamů pro roznášku i následný tisk výpisu ze stálého seznamu voličů pro volební komisi.
  • Formulář obsahuje nástroje pro vydávání voličských průkazů konkrétním voličům.
  • Formulář nabízí porovnávání volebního seznamu s výdejem ze ZR a případné automatické doplnění rozdílů.
  • Formulář zpřístupňuje zobrazování detailních statistik k volbám, přičemž ty základní včetně připomenutí času do nejbližších událostí jsou přímo ihned vidět na základní obrazovce.
Obr. 2. Formulář „Aktuální volby“, centrum všech akcí pro volby
Obr. 2. Formulář „Aktuální volby“, centrum všech akcí pro volby

Rychlé zpracování pro „drive in“ volby

Podle zákona § 21 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, předá krajský úřad nejpozději ve 12 hodin dne před prvním dnem voleb údaje ze seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště. Obecní úřad tyto neprodleně přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů. Pro snadné zaznamenání této skutečnosti do konkrétního seznamu voličů je v modulu Seznam obyvatel a volby připraveno rychlé tlačítko, kterým se tyto údaje vepíšou. Výhodou oproti předchozímu modulu je skutečnost, že aktualizací seznamu se vepsané údaje o volbě voliče u volebního stanoviště neztratí.

Zpracování všech potřebných akcí pro volby je tak s novým program jednoduché, rychlé a bezpečné, abyste se mohli soustředit více na jiné úkoly, které spolu s volbami souvisí a nemuseli jste zbytečně mnoho času trávit nad přípravou volebních seznamů a spojenými akcemi.