Pravidla spotřebitelské soutěže IS Munis

Dodatek k pravidlům spotřebitelské soutěže IS Munis – LETO2020 ze dne 8. 10. 2020

Kdy a kde můžu soutěžit? (Místo a termín trvání soutěže)
Uzávěrka soutěže se posouvá o 1 měsíc. Soutěž probíhá do 30. listopadu 2020 včetně.
A můžu vůbec soutěžit a jak to mám udělat? (Účastník soutěže, podmínky jeho účasti a los)
Podmínkou pro udělení první ceny je zároveň účast na konferenci „Digitalizujeme ISSS 2020“, probíhající on-line v průběhu října a listopadu 2020. Svoji účast na konferenci doloží účastník soutěže zadáním kódů, které se objevují v průběhu jednotlivých online přenosů. Do slosování o 1. cenu budou zařazeni ti účastníci, kteří správně vyplní alespoň 50 % zveřejněných kódů, přičemž v rámci jednoho bloku přenosů je zveřejněn jeden kód zpravidla mezi 5. a 10. minutou vysílání. O konkrétních termínech přenosů jsou účastníci informováni v harmonogramu zveřejňovaném na adrese isss.online a dále e-mailem vždy alespoň jeden den před vysíláním.
Kde, pokud pro mě vše dobře dopadne, vyhraju? (Získání výhry)
Anketní lístek je možno vyplnit a odeslat ke slosování od zahájení soutěže do 30. listopadu 2020 do 12.00.
Slosování vyplněných anketních lístků proběhne v rámci závěrečného bloku konference, přičemž všichni výherci budou kontaktováni za použití kontaktních údajů z ankety (e-mail, mobilní telefon).
Výhry je možné převzít po domluvě, nejlépe v sídle úřadu výherce během návštěvy pověřené osoby pořadatele, a to do 28. února 2021. Výhry nevyzvednuté do 28. února 2021 propadají ve prospěch pořadatele.

Ostatní pravidla neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Původní pravidla

Kdo to pořádá? (Pořadatel)
Spotřebitelskou soutěž „LETO2020 – Anketa pro uživatele IS Munis“ pořádá společnost TRIADA, spol. s r. o., IČO 43871020, sídlem U svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5091 (dále jako „pořadatel“).
Kdy a kde můžu soutěžit? (Místo a termín trvání soutěže)
Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. července 2020 do 15. října 2020 včetně.
A můžu vůbec soutěžit a jak to mám udělat? (Účastník soutěže, podmínky jeho účasti a los)
Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“), která má doručovací adresu na území České republiky a která je kdykoliv v době platnosti v pracovněprávním vztahu nebo obdobném vztahu s oprávněným uživatelem licence IS Munis, a to bez ohledu na právní formu takového vztahu. Podmínkou pro udělení první ceny je zároveň účast na konferenci ISSS 2020 – Nové perspektivy, která se uskuteční 18. a 19. října 2020 v KC Aldis v Hradci Králové.
Slosovatelnou výherní poukázkou je řádně a úplně vyplněný anketní lístek. Anketní lístek je možno vyplnit na adrese www.munis.cz/leto2020. Účastník může vyplnit pouze jeden anketní lístek, duplikované anketní lístky budou vyřazeny.
Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli soutěže, osoby v dodavatelském nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli, a jejich rodinní příslušníci.
Kde, pokud pro mě vše dobře dopadne, vyhraju? (Získání výhry)
Anketní lístek je možno vyplnit a odeslat ke slosování od zahájení soutěže do 15. října 2020 do 12.00.
Slosování vyplněných anketních lístků proběhne v expozici společnosti Triada na konferenci ISSS 2020 – Nové perspektivy dne 19. října 2020 ve 13.00, přičemž všichni výherci budou obratem vyhlášeni a mohou výhry převzít od pověřené osoby pořadatele.
Výherci budou kontaktováni za použití kontaktních údajů z ankety (e-mail, mobilní telefon).
První cenu je možno vyzvednout pouze osobně na místě.
V případě nevyzvednutí ostatních cen v místě slosování je možné je převzít po domluvě, nejlépe v sídle úřadu výherce během návštěvy pověřené osoby pořadatele, a to do 30. listopadu 2020. Výhry nevyzvednuté do 30. listopadu 2020 propadají ve prospěch pořadatele.
Co se stane s vyplněným losem a budu se případně muset někde ukazovat a fotit? (Všeobecné podmínky ve věci ochrany osobních údajů)
Soutěžící svojí účastí v této soutěži bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži, a že pořadatel bude za tímto účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále dle zákona č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Soutěžící uděluje v případě výhry pořadateli soutěže souhlas s použitím svého jména a příjmení, fotografie, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby a jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem soutěže v souvislosti s předáváním výhry v propagačních materiálech, webových stránkách a sociálních sítích, v rámci této spotřebitelské soutěže. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu udělení souhlasu do uplynutí 2 let ode dne skončení spotřebitelské soutěže. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat písemně na adrese pořadatele soutěže, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo na jejich opravu.
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů pořadatele
A může to pořadatel zrušit nebo mě nějak vyloučit? (Výhrady pořadatele)
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit pravidla spotřebitelské soutěže, případně spotřebitelskou soutěž bez náhrady zrušit či přerušit. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahradit výše uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výher. Konkrétní specifikaci výher určuje zásadně pořadatel, jejich vyobrazení na propagačních materiálech je pouze ilustrativní.
Pořadatel je oprávněn vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla soutěže, a to bez náhrady nákladů nebo škody, která by soutěžícímu mohla vyloučením vzniknout. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.
Jediná úplná a závazná pravidla jsou k nahlédnutí na internetové adrese www.munis.cz/leto2020/art/pravidla-souteze.
Dobře, všemu výše uvedenému rozumím, ale co tedy můžu vyhrát? (Seznam výher)
  1. Notebook 2v1 Lenovo IdealPad (D330-10IGM Bronze)
  2. Fitness hodinky Garmin vívoactive 4 (pánské nebo dámské, barva dle výběru výherce)
  3. Stolní mixér Delimano NutriBullet Pro (NutriBullet Pro 900, set 9 ks)
Kde je možné anketu vyplnit?