Sbírka obecně závazných vyhlášek

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Všechny obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky mají nově jako podmínku své platnosti zveřejnění v této Sbírce. Každá obec má navíc povinnost nejpozději do tří let doplnit do této Sbírky všechny své platné předpisy. Abyste tuto novou povinnost zvládli pohodlně a se zajištěním průkaznosti všech úkonů zachycených v transakčním protokolu elektronické spisové služby, připravili jsme již v podzimní aktualizaci IS Munis novou funkcionalitu vazby na tuto Sbírku přímo z modulů Munis.

Podpora v IS Munis zahrnuje následující funkce:

  • Vedení speciálního spisu pro každé vyvěšení předpisu. Díky tomu najdete vždy na jednom místě jak dokument, kterým jste předpis vyvěsili do Sbírky, tak potvrzovací odpověď, kterou Sbírka pošle do vaší datové schránky.
  • Zařazování vyvěšovacích spisů do tématu, což přímočaře vytváří interní evidenci všech těchto předpisů. Budete tak mít jednoduchou a úplnou evidenci všech platných předpisů.
  • Automatickou detekci odpovědi z informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků v rámci automatického třídění dokumentů na podatelně a jejího zařazení do výše zmíněného spisu.

Aby vše probíhalo co možná nejjednodušším způsobem, je třeba vazbu nastavit dle místních zvyklostí zahrnujících určení odpovědných osob včetně odpovídajícího automatického předávání z podatelny, zatřídění do spisového a skartačního plánu a začlenění nového schvalovacího procesu do koncepce pravidel pro schvalování dokumentů. Pokud toto nastavení dosud nemáte připraveno, návod na něj je dostupný na stránkách technické podpory. Pokud si přesto nebudete s nějakým nastavením jisti, naši konzultanti a obchodní partneři vám s tím rádi pomohou. Aby byla evidence předpisů úplná, rozhodně doporučujeme provést nastavení co nejdříve, abyste tímto způsobem byli připraveni již na první vyvěšení.

Obr. 1. Ukázka tématu s přehledem vyvěšených vyhlášek a rychlý odkaz v menu vedoucí k tomuto tématu
Obr. 1. Ukázka tématu s přehledem vyvěšených vyhlášek a rychlý odkaz v menu vedoucí k tomuto tématu

Nová funkcionalita je podmíněna licencí elektronické spisové služby Munis ERMS ve verzi Plus, nebo kombinací licencí elektronické spisové služby Munis ERMS Standard a Evidencí smluv.

Aktuální vizuální podoba Sbírky je zaměřena hlavně na vkladatele a Ministerstvo vnitra na ni umístilo zásadní upozornění týkající se různých formulářů pro nové vyhlášky a pro vyvěšování již dříve platných vyhlášek. Lze ale očekávat, že postupně se tato Sbírka stane důležitým místem, kde si občané budou ověřovat aktuálně platné vyhlášky v místě svého bydliště, v místě, kde mají chatu, anebo v místě, kam se chytají na dovolenou. Abyste si byli jisti, že máte všechny vyhlášky vyvěšeny, budete mít v elektronické spisové službě Munis ERMS k dispozici uvedené téma (viz Obr. 1) a zároveň připravujeme do nejbližší aktualizace další rozšíření obsahující mimo jiné proklik na vyhledání vašich předpisů zveřejněných přímo ve Sbírce.

Vlastní vyvěšení se provádí odesláním XML dokumentu ze spisové služby přímo do datové schránky Sbírky. XML dokument vytvoříte formulářem dostupným na stránkách Sbírky, kde je 5 různých formulářů:

  1. Formulář pro vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky vydané po 1. 1. 2022.
  2. Formulář pro zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky vydané před 1. 1. 2022.
  3. Formulář pro dodatečné zveřejnění obecně závazné vyhlášky, která byla nejprve vyhlášena náhradním způsobem podle § 2 odst. 5 zákona č. 35/2021 Sb.
  4. Formulář pro opravu textu právního předpisu, jeho formátu nebo metadat.
  5. A konečně formulář pro žádost o výmaz omylem zveřejněného dokumentu, který není právním předpisem.

Všechny tyto formuláře lze v elektronické spisové službě Munis ERMS zařadit do vyvěšovacího spisu tak, abyste měli pohromadě všechny dokumenty týkající se jednoho předpisu. Plnění nové povinnosti je tak díky IS Munis pro vás jednodušší.

Obr. 2. Založení dalšího XML dokumentu týkajícího se jedné vyhlášky, např. pro opravu popisných dat
Obr. 2. Založení dalšího XML dokumentu týkajícího se jedné vyhlášky, např. pro opravu popisných dat