Aktuality

GDPRGDPR

Společnost Triada se problematice GDPR věnuje od loňského roku. Vzhledem k tomu, že poskytujeme více produktů a služeb pro veřejnou správu, popíšeme v následujícím textu, jaký dopad bude GDPR mít na jednotlivé oblasti.

  • Informační systém Munis – vliv GDPR na nákup IS Munis, technickou podporu a úpravy IS
  • Portál iMunis (připravujeme)
  • Další služby – konference, semináře, školení apod. (připravujeme)

Pokračující příprava na GDPR s IS Munis

Článek navazuje na předchozí představení zodpovědné přípravy na GDPR s IS Munis. Aktuálně konkretizujeme kroky, které by měly být správci a zpracovateli osobních údajů prováděny právě v tomto období tak, aby byli připraveni na 25. května 2018, kdy Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) nabude účinnosti. Vybereme ty kroky, které se bezprostředně týkají komplexního informačního systému města či obce.

Servis informačního systému – jedná se o zpracování osobních údajů?

Stále častěji se setkáváme s dotazy, zda provádění servisu výpočetní techniky a programového vybavení, ve kterém jsou zpracovávány osobní údaje, je samo o sobě také zpracováním osobních údajů a z dodavatele servisní činnosti se tak stává zpracovatel.

Nová služba pro zákazníky: Aktualizace spisových řádů

Stále častěji se na nás obracíte s žádostí, zda bychom Vám pomohli s aktualizací spisového řádu, když jsme zároveň dodavatelem elektronické spisové služby Munis, problematiku spisové služby školíme a radíme Vám, co všechno by měl spisový řád obsahovat.

Zodpovědná příprava na GDPR s IS Munis

Dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro které se často používá zkratka GDPR z anglického označení „General Data Protection Regulation“.

Nabídka seminářů pro uživatele IS Munis

Tak jako každý rok na přelomu listopadu a prosince jsme pro Vás připravili seminář uživatelů IS Munis. Na semináři zazní tradiční témata týkající se změn legislativy, novinek v IS Munis připravovaných do novoroční aktualizace a přechodu na nový rok. Část semináře bude věnována přípravě na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známé jako GDPR).

Novela Národního standardu

Vedení spisové služby v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby je preferovaným způsobem výkonu spisové služby již několik let. Konkrétní pravidla pro tyto systémy jsou specifikována Národním standardem, který publikuje Ministerstvo vnitra ve svém věstníku na základě zmocnění daném v zákoně o archivnictví a spisové službě. Letos na začátku července byla v tomto věstníku publikována již čtvrtá verze tohoto předpisu, která se významným způsobem odlišuje od verzí předchozích. Příspěvek představuje vybrané důležité novinky publikované normy a jejich praktické dopady.

IS Munis a GDPR

IS Munis v současné době vyhovuje zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Systém bude i nadále, jako v jiných oblastech, odpovídat platné legislativě, a tedy bude v příslušné verzi plně vyhovovat i Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR) včetně příslušných adaptačních předpisů platných a účinných pro dané období.

Změny v datových schránkách a základních registrech

Od 1. ledna 2017 platí několik nových změn právních předpisů týkajících se datových schránek a základních registrů. Některé z nich měly okamžitý dopad, jiné mají stanoveno šestiměsíční přechodné období, které tedy skončí s koncem června. Pojďme si tyto změny přiblížit a ukázat si jejich praktické dopady.

Jubilejní setkání uživatelů IS Munis

Informační systém Munis pomáhá městským a obecním úřadům ve vedení různých agend již od poloviny 90. let minulého století. Jeho historie je tedy více než dvacetiletá. Avšak setkání uživatelů tohoto informačního systému, které se každoročně koná v rámci konference ISSS, slaví letos stejné jubileum jako konference sama. V rámci tohoto příspěvku se soustředíme nejen na to, co bylo předmětem letošních prezentací a diskusí, ale také se ohlédneme za dvacetiletou historií těchto setkání.